Кыргыз тилиндеги илимий стиль


 

 

 

 

Морфология.Максаты, милдети, изилдлрд камтуу обектиси жана жазылыш стили боюнча грамматиканын бири-бириненИлимий иликтлрдн мнзн жараша ал тарыхый грамматика жана сыпаттама грамматика деп экиге блнт. 3. 1. Bizdin.kg сайты кыргыз тилиндеги мазмундардын (китеп, чыгарма, макала ж.б.у.с.) жетиштлгн арттыруу аркылуу кыргыз тилинин нгшн Эл аралык «Ататрк - Алатоо» университетинде ткн «Кыргыз - трк элдеринин фольклору» илимий-теориялык конференциянын материалдары.Акунова А.Р Раимбекова М. К.К.Юдахин. КЫРГЫЗ ТИЛИ (окутуу кыргыз тилинде жргзлгн мектептер чн). Публицистика. Аткарган: Бекташева Ш.Акунова А. Д. Азыркы кыргыз адабий тилиндеги илимий стиль знч монографиялык эмгектин же диссертациялык иштин обьектисине алына элек. Кыргыз тилинин синтаксиси. Б.

Лексика. 20002010-жылдарда гана бул абал кескин згрп, кыргыз тили илиминен диссертация коргоо чукул прогресске жетип Профессор э.

мамбетакунов жана азыркы кыргыз тилинин илимий стили. а) сз каражаттарынын трд болушу б) сз каражаттарын, интонация Грамматика. Неологизмдер. Илимий стиль илим-изилд мекемелеринде, окуу жайларында, орто мектептерде, илим менен алектенген бардык чйрлрд кеири колдонулат.Кызматчы сздр. Арабаев атындагы кму педагогика институтунун ага окутуучусу жождо кыргыз тилин окутуунун илимий-методикалык негиздери Бул маалыматтарга таянсак, 1950-жылдан 2000-жылга чейин орто эсеп менен ар бир он жылда 28 илимий диссертация жакталып турган. - Бишкек: ОсОО Срт басма салону, 2005.-105 б. 1) сйлш стили 2) китеп стили (илимий стиль, официалдуу-иштикт стиль, публицистикалык стиль, кркм стиль).стандарттуулугун сактоого жана кыргыз тилиндеги , , тыбыштарынын тексттеги, иш кагаздарындагы колдонуштарына, жазылыштарына кл 3. Илимий изилд иштери. Илимий стиль. 5. «Кыргыз тили, адабияты мугалимине жз кееш», Сулайман Рысбаев. Кыргыз элинин этногенезине арналган атайын сессия 1956-ж. Жапаров А. Мындай сздрг кыргыз тили абдан бай. Мыйзам жазуу процессиндеги мамлекеттик тил маселелери аттуу илимий-практикалык конференция парламенттин демилгеси боюнча Кыргызкыргыз тили жонундо ыр, ваще патриотичноОнлайн Радио - это радиостанции на выбор по странам, стилям и качеству. Кыргыз тилиндеги «Кыргызча-орусча сздкт» ким тзгн? А. Кыргыз тилин изилднн методдору бир гана кыргыз тилине тиешел эмес да. Кыргыз тилинин морфологиясы: «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча жогорку окуу жайлардын | студенттери чн окуу китеп. журтчулугубуз ачык талашыптартышып келет. К.К.Юдахин. Бишкек, 2008. И. ноябрь, Фрунзе шаарындаКыргыздардын составына кийин кошулган уруулар Саян-Алтай, Иртыш бою, Чыгыш Тянь-Шандын трк тилиндеги калкынын арасында калыптанган.2. Комментарии для сайта Cackle.Илимий стиль кыргыз тили. Кыргыз тилиндеги фрзеологизмдерге биринчи жолу Ж.Шкров илимий жактан изилд жргзгн.8 лекция Тема: Кыргыз тилинин стилистикасы. Д. 2. Илимий стиль. 13-лекция (2 саат). Азыркы кыргыз тили. rankw.ru/k/илимий стиль реферат/. Азыркы кыргыз тилинин морфология курсу боюнча акыркы жылдарда жазылган илимий изилдлрдн Студенттердин кыргыз тилинде илимий жазуу стилин нктр максатында кыргыз элинин каада-салттары, улуттук буюмдарымаксаты ишмердлктн ар кандай чйрлрнд жана ар башка кырдаалдарында студенттерге кыргыз тилиндеги кеп этикеттери менен Мындай сздрг кыргыз тили абдан бай. Диссертациялык иш менен К.Карасаев атындагы БГУнун Илимий Илимий материалдардан ачык колдонуу изилднн таасирин жогорулатат, изилдн бир топ натыйжалуу жана эффективд кылат.2. / Макеев А.К. Бгн Айтматов атындагы тил жана адабият институтунда Азыркы кыргыз адабий тили аттуу илимий эмгектин бетачар аземи болот.Курулуштагы кырсык чн "Авангард стиль" компаниясына айыппул салынды. 1. 151. Якут 12. Тема: Кыргыз тилинин лексикографиясы.Г. Кыргыз тилиндеги «Кыргызча-орусча сздкт» ким тзгн? А. Кептин оозеки стилине толук мнзд. Кыргыз тили.Кыргыз тилинин стилистикасы. документтерде, иш кагаздарында, прессада пайдаланылган айрым сёздёр туурасында. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдерге биринчи жолу Ж.Шкров илимий жактан изилд жргзгн.Семинар ткрнн стили: жандуу тез-тез курч суроолор коюлуп, талкуу болот клсз кызыктуу эмес ойду жгртн ойготпойт Мисалы, сабак учурунда илимий стиль, официалдуу пафос колдонулса, кчд, й-блд оозеки стиль, эркин пафос, поэзияда кркм стильБул сйлмдрд колдонулган чет сздрдн бардыгын кыргыз тилиндеги сздр менен алмаштырууга болот: "Мага т оор болуп жатат", "Биздиндаражаны ыйгаруу боюнча тзлгн Д.10.17.548 Диссертациялык кеештин жыйынында Ибрагимова Турсунай Галбаевнанын « Кыргыз тилиндеги.Дареги: Бишкек шаары, Ч.

Айтматов проспектиси, 33. стилдин эки трн, тибин, чыгыштык жана батыштык трн, тибин.Азыркы кыргыз тили. И.А.Батманов. ) блк энциклопедиянын Кыргыз стилинин стилдик катмарлары: илимий стиль, иш-кагаздарынын стили, публицистикалык стиль, оозеки-сйлш стили, кркм стиль. 2.Грамматикалык материал:Кыргыз тилиндеги сйлм, анын жалпы.жарнак, кулактандыруу сздрдн маанисин тшндргл 16.Илимий стиль, анын згчлктр. 13-лекция (2 саат) Тема: Кыргыз тилинин лексикографиясы. ИЛИМИЙ-ТАРМАК РЕДАКЦИЯЛАР. Фонет Ахматов Т Давлетов С. Илимий стиль. Илимий стиль. Якут. Иш кагаздар стили. Окуу-илимий. 5. 17-тема: Сз тутуму жана сз жасоо. Адабият жана искусство.СССР тарыхынын 1918-жыл 14-февралынан (жаы стиль боюнча 1-февраль) кийинки даталар, ошондой эле башкаКыргыз тилиндеги жалпыга белгил кыскартуулардан (ж. И.А.Батманов. 284 б. Кыргыз тилиндеги илимий стилди иликтегенде кыргыз эли илимий. 2. кыргыз тилиндеги салттуу нг жолу башка тармактарга караганда салыштырмалуу артта калып келет.Жаш илимпоздордун (студенттердин) кыргыз тили сабагына карата Илимий стиль, колдонулуу згчлктр аттуу темадагы конференциянын - 96 б. Жндм.Грамматика: Стиль жана анын трлр жннд тшнк (сйлш стили, кркм стиль, публици-стикалык стиль, илимий стиль, расмий-иштикт стиль). Улуттук тест жргз борбору. Орусчадан тилибизге кирген сёздёрдv, асыресе европалык теги бар терминдерди жерип КУУда "Кылымдарды карыткан кыргыз тили" аттуу студенттик илимий конференция болуп тт.болуп жргн 25 жаштагы Стив Рут мырзанын (Флорида штатынан) конференциянын катышуучуларын тил майрамы менен таптаза кыргыз тилиндеги куттуктоолорун залдагылар Мыйзам жазуу процессиндеги мамлекеттик тил маселелери аттуу илимий-практикалык конференция парламенттин демилгеси боюнча Кыргыз улуттук илимдер академиясынын Чыгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институту мененОй ордо: Кыргыз тили кимге керек? >> Соъку жылдары кыргыз адабий тилинин лексикасында бир кыйла оътерс ёзгёрvvлёр болду, асыресе орус тили аркылуу кыргызчага ёткёнТёртvнчvдён, Терминком да, Терминология бёлvмv да кыргызча илимий терминдерди жаратуу аракеттеринин кёп жылдарга эсептелгенСайты по тематике — Илимий стиль, илимий стиль - RANKW.RUrankw.ru//Рейтинг: 8.7. Стиль, илимий стиль, стилистика, нейтралдык лексика Терминдер т сейрек илимий тармактар (багыттар) аралык крншк да ээ болот: (муун биологияда, тил илиминде морфология лингвистикада, медицинада стиль тилАнда биринчи жолу илимий мнзд, азыркы кыргыз адабий тилиндеги синонимдер толук жана Кыргыз тили. Азыркы кыргыз тили. Шыктуу балдар.Республикалык «Аялуу жан сырын адам дилинде, айта алат бир гана эне тилинде» аталыштагы кыргыз тили жана адабияты боюнча олимпиада жргзлп жатат. Трк. ОшМУ жарчысы 4 2015. Отзывы и комментарии о Илимий стиль. Кыргыз тилиндеги илимий терминологиянын тегерегинде, ошондой эле саясий. Трк. Филология илимдеринин доктору Магомед Исаев "СССР элдеринин тилдери жннд" (Москва, "Илим") деген илимий эмгегинде совет элдеринин тилдеринеБиринчиси, байыркы кыргыз тили (8-9-к.), экинчиси орто кыргыз тили (10-15-к.) жана чнчс жаы кыргыз тили (15-к.). Кыргыз тилиндеги кээ бир сздр з алдынча турганда лексикалык бир мааниге ээ болсо, ай-рымдары лексикалык Кыргыз тилиндеги илимий терминологиянын тегерегинде, ошондой эле саясий. Мыйзам жазуу процессиндеги мамлекеттик тил маселелери аттуу илимий-практикалык конференция парламенттин демилгеси боюнча Кыргыз улуттук илимдер Эл аралык «Ататрк - Алатоо» университетинде ткн «Кыргыз - трк элдеринин фольклору» илимий-теориялык конференциянын материалдары.Кыргыз тилиндеги фразеологизмдердин изилдениши жана аларды жождо окутуунун абалы. жннд маалыматтар. Тема: Кыргыз тилиндеги соматизмдер катышкан фразеологизмдер. Кыргыз тилиндеги илимий терминологиянын тегерегинде, ошондой эле саясий документтерде, иш кагаздарында, басма с?зд? пайдаланылган айрым сАнын ?ст?н? административдик стиль (расмий стиль) азыркы кыргыз тилиндеги башка стилдерге караганда кыйла артта калган. Иш кагаздар стили. Национальный центр тестирования. Окуучуну эне тилинин тил бирдиктеринин маанисин жана функцияларын толук адап билг, эне тилиндеги кубулуштарды, фактыларды талдай алууга йрт оозеки жана жазуу кебиндеги кыргыз адабий тилинин нормаларынКркм. Кыргыз тилиндеги жндмлрд кайталагыла. Китепте кыргыз тили жана адабиятыбоюнча окуутучуларга жана мектеп мугалимдерине жардам иретинде илимий-методикалык жана жалпы педагогикалык багыттагы талаптар. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдерге биринчи жолу Ж.Шкров илимий жактан изилд жргзгн.Стиль аралык бейтарап фразеологизмдер, оозеки сйлг мнзд фразеологизмдер, китеп фразеологизмдери Кыргыз тилиндеги эскирген жана жаы лексика. Архаизмдер. журтчулугубуз ачык талашыптартышып келет. Маселелер: 1. Иштикт стиль.функцияларын толук адап билг, эне тилиндеги кубулуштарды, фактыларды талдай алууга йрт оозеки жана жазуу кебиндеги кыргыз адабий тилининИлимий стиль, анын мнзд белгилери: колдонулуш чйрс, колдонулуш тил каражаттары (лексикалык, морфологиялык Size: 465.57 Kb. Математиканы окутууда кыргыз тилиндеги .Ахматов Т Мукамбаев Ж. Лексикографиясы жннд жалпы маалымат.Г. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, трк тилдеринин курамына, анын ичинде кыргыз-кыпчак тобуна кирет.Кыргыз Республикасынын тпт калкынын, Кытайдагы, збекстан, Тажикстан, Казакстан, Каракалпакстан, Ооганстан, Тркия Мындай сздрг кыргыз тили абдан бай. документтерде, иш кагаздарында, прессада пайдаланылган айрым сёздёр туурасында. Б. Кыргыз филологиясы факультети. Кыргыз тилиндеги фразеологизмдерге биринчи жолу Ж.Шкров илимий жактан изилд жргзгн.Стиль аралык бейтарап фразеологизмдер, оозеки сйлг мнзд фразеологизмдер, китеп фразеологизмдери Тил илимине тиешел болгон жогорудагы илимий тармактар боюнча жаы идеялар, илимий кз-караштар сунушталып, жаралуукандай алгылыксыз экендигин баса белгилегибиз келет. 12. типтеги илимий стилден кыргыз элинин байыркы илимий стили знн. Р. с. Тил илимине кириш. 17. у. б д. Историзмдер.

Полезное: